top of page

Algemene voorwaarden Vetmarx B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent de term "Vetmarx" Vetmarx BV en alle daarmee verbonden (rechts) personen en bedrijven die deze Algemene Voorwaarden gebruiken met toestemming van Vetmarx BV, en de term "Klant" betekent alle (rechts) personen en bedrijven om met wie een aanbod is gedaan en / of met wie een overeenkomst is of is gesloten. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Vetmarx. Uitsluitend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden die schriftelijk door Vetmarx zijn aanvaard, zijn geldig. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en overeenkomsten met Vetmarx. 1.3 De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Vetmarx en de Klant zullen overleg plegen om nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de doelen en de beoogde betekenis en werking van de nietige of vernietigde bepalingen zullen benaderen.

 

Artikel 2 - Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Vetmarx zijn vrijblijvend en kunnen door Vetmarx worden ingetrokken, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen nadat Vetmarx op de hoogte is gebracht van de aanvaarding van haar aanbod. Eventuele fouten of weglatingen in een aanbieding, in adviezen of in aanbevelingen die Vetmarx in het kader van een aanbieding of in - algemene - informatie verstrekt die niet uitsluitend voor de Klant bestemd zijn, binden Vetmarx niet.

2.2 Een aanbod van Vetmarx is geldig gedurende 14 kalenderdagen nadat het door Vetmarx is verzonden, tenzij het aanbod een andere geldigheidsperiode vermeldt of de geldigheidsduur vóór het verstrijken daarvan door Vetmarx schriftelijk is verlengd.

2.3 Indien een door de klant van Vetmarx gevraagde aanbieding niet heeft geleid tot een overeenkomst tussen Vetmarx en de klant, is de klant gehouden Vetmarx de kosten te vergoeden die Vetmarx in verband met de aanbieding heeft gemaakt. 2.4 Indien Vetmarx een aanbod heeft gedaan, komt een overeenkomst tussen Vetmarx en de Klant slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod van Vetmarx of door de uitvoering van een bestelling van de Klant door Vetmarx. Exclusief het aanbod van Vetmarx respectievelijk de factuur van Vetmarx voor de uitvoering van de bestelling wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.5 Indien Vetmarx geen aanbod heeft gedaan, komt een overeenkomst slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een bestelling van de Klant door Vetmarx. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Vetmarx, respectievelijk de factuur van Vetmarx voor de uitvoering van de bestelling, wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.6 De Klant is verplicht Vetmarx tijdig op de hoogte te stellen van alle specificaties, wetten en voorschriften en normen waaraan de door Vetmarx te leveren goederen en (het resultaat van) door Vetmarx te leveren diensten moeten voldoen.

2.7 Wijzigingen van en / of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig nadat deze wijzigingen en / of aanvullingen door Vetmarx en de Klant ondubbelzinnig schriftelijk zijn aanvaard.

2.8 De Klant heeft alleen het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden als dit schriftelijk is overeengekomen of als de Klant dat recht ontleent aan bindende en toepasselijke wetgeving. Als de klant de overeenkomst (naar behoren) annuleert of ontbindt, is de klant tegelijkertijd verplicht om alle goederen en rechten die zijn geleverd in het kader van de overeenkomst terug te leveren, op te houden met de uitoefening van de rechten die zijn verleend in het kader van de overeenkomst en om Vetmarx de kosten te vergoeden die Vetmarx heeft gemaakt in verband met het aanbod en het tot stand komen en de uitvoering van de overeenkomst.

2.9 Vetmarx heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen en / of de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten als een of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvinden plaats een. de Klant toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en in dat opzicht in verzuim is; b. het indienen van een verzoek om een ​​(voorlopige) opschorting van betalingen aan de Klant; c. het indienen van een verzoekschrift om het (voorlopige) faillissement van de klant uit te spreken; d. een executoriaal beslag dat wordt opgelegd onder Vetmarx voor rekening van de klant; e. het tot stand komen van een besluit om de Klant te ontbinden en / of te liquideren; f. overdracht van een of meer aandelen in het kapitaal van de Klant aan anderen dan de aandeelhouder (s) bij het tot stand komen van de overeenkomst; g. volledige of gedeeltelijke overdracht van de onderneming door de klant aan een of meer anderen. De Klant is verplicht Vetmarx onmiddellijk op de hoogte te brengen van het optreden van een van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen.

2.10 Vetmarx is voor de beëindiging van de overeenkomst en de opschorting van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op basis van de hiervoor in artikel 2.9 genoemde gebeurtenissen nimmer schade aan de Klant verschuldigd. 2.11 Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de prestaties die de Klant reeds heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de daaraan verbonden betalingsverplichtingen van de Klant niet onder de verplichting om reeds ontvangen prestaties ongedaan te maken, tenzij Vetmarx in verzuim is met betrekking tot aan die uitvoeringen. Alle bedragen die Vetmarx voor of bij de ontbinding van de overeenkomst heeft gefactureerd voor Vetmarx, zijn na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar door de Klant.

2.12 De Klant heeft niet het recht om betalingsverplichtingen jegens Vetmarx op te schorten en / of te verrekenen met verplichtingen van Vetmarx jegens de Klant.

 

Artikel 3 - Levering van goederen en verlening van diensten

3.1 Indien geen andere plaats is overeengekomen, vindt de levering van goederen en het verlenen van diensten door Vetmarx plaats op de plaats van de onderneming van Vetmarx. Vetmarx is niet gehouden goederen te leveren en diensten te verlenen op een andere plaats dan de overeengekomen plaats.

3.2 In geval van onvoldoende voorraad worden bestellingen gefaseerd verstrekt, Vetmarx heeft het recht de uitvoering van volgende fase (n) uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de voorgaande bestelling schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Alle door Vetmarx opgegeven termijnen zijn naar beste weten van Vetmarx bepaald op basis van de bij Vetmarx bekende informatie bij het tot stand komen van de overeenkomst, vormen geen wezenlijk onderdeel van de overeenkomst en worden door Vetmarx in acht genomen mogelijk. Vetmarx is niet in verzuim door het enige overschot van een periode en door het enige overschot van een door Vetmarx bekendgemaakte periode kan de Klant geen recht ontlenen aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Termijnen zijn niet van toepassing indien deze niet in acht kunnen worden genomen vanwege omstandigheden buiten de wil van Vetmarx die zijn neergeslagen na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.4 De Klant is verplicht de te leveren goederen en te ontvangen diensten binnen de overeengekomen termijnen in ontvangst te nemen en te aanvaarden. Indien geen termijnen zijn overeengekomen, is de klant verplicht om op het eerste verzoek van Vetmarx de te leveren goederen en te ontvangen diensten in ontvangst te nemen en te accepteren. Bij niet-nakoming van de hiervoor in dit artikel 3.4 genoemde verplichtingen is de Klant onmiddellijk in verzuim.

3.5 De ​​Klant is verplicht de deugdelijkheid van de door Vetmarx geleverde goederen en de resultaten van de door Vetmarx geleverde diensten bij aflevering te controleren en Vetmarx bij de aflevering op de hoogte te stellen van een vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Vetmarx geleverde goederen. Alle goederen geleverd door Vetmarx en resultaten van diensten geleverd door Vetmarx die door de Klant of door een hulppersoon van de Klant worden bewaard gedurende 7 kalenderdagen na levering zonder bezwaar, of die geheel of gedeeltelijk zijn genomen, zijn gebruik, verwerkt of geleverd aan anderen, wordt geacht aan de overeenkomst te voldoen.

3.6 Als Vetmarx goederen en / of diensten aan de Klant levert die zijn vervaardigd en / of geleverd door anderen, zijn de voorwaarden van de fabrikant of de onderaannemer of de leverancier van de goederen of diensten van toepassing met betrekking tot (de deugdelijkheid van) die goederen of diensten, in aanvulling op en met voorrang op de overeenkomst tussen Vetmarx en de Klant (inclusief deze Algemene Voorwaarden).

3.7 Without prejudice to the Clauses 3.4 and 5.1, the goods to be delivered by Vetmarx shall be for the risk of the Customer as from the moment on which (an auxiliary person of) the Customer has the actual power over those goods, or as from the failure of the Customer to accept and take receipt of the goods to be delivered by Vetmarx.

3.8 Vetmarx shall not be held to accept any goods returned by the Customer to Vetmarx. If Vetmarx accepts any goods returned by the Customer to Vetmarx this shall not imply any acknowledgement by Vetmarx of the reason for returning the relevant goods. The Customer shall be due the agreed compensation until Vetmarx has credited the Customer for those goods. If Vetmarx does not accept returned goods, the Customer shall be held to reimburse to Vetmarx any costs incurred by Vetmarx in connection with the returned goods.

3.9 Vetmarx shall have the right to let services be carried out in full or in part by one or more others (then one or more specific persons) with the same qualifications.

Artikel 4 - Prijs en betaling

4.1 Alle door Vetmarx opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief btw, andere heffingen en heffingen van overheidswege en andere bedragen die aan derden verschuldigd zijn, en exclusief kosten van transport, verzending, verzending, import, export, opslag en verzekering . Prijzen en tarieven in een aanbieding die niet exclusief voor de klant zijn bestemd, binden Vetmarx niet. Anderen kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en tarieven vermeld in een aanbieding die voor de klant is bedoeld. 4.2 Vetmarx heeft het recht om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - te wijzigen met inachtneming van de indexcijfers van de consumptieprijzen (CBS). Een wijziging van overeengekomen prijzen en tarieven laat de overeenkomst onverlet.

4.3 De kosten van het doorvoeren van wijzigingen en / of aanvullingen op de door de klant gevraagde en door Vetmarx aanvaarde overeenkomst zijn voor rekening van de klant. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst op het moment van totstandkoming van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, zijn eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de Klant.

4.4 Facturen van Vetmarx moeten worden betaald in Euro's in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur van Vetmarx. Als er geen betalingstermijn is vermeld, moet de factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum worden betaald.

4.5 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de toepasselijke periode heeft betaald, is de Klant onmiddellijk in verzuim en is de wettelijke rente over de uitstaande bedragen verschuldigd. Als de klant nalaat de verschuldigde bedragen te betalen na ontvangst van een eerste aanmaning, is de klant de kosten verschuldigd van juridische bijstand in en buiten rechte gemaakt door Vetmarx (inclusief niet-geliquideerde proceskosten) en eventuele gerechtskosten aan Vetmarx.

4.6 Vetmarx heeft het recht om van de klant ontvangen betalingen, ongeacht eventuele afwijkende aanwijzingen van de klant), eerst te gebruiken voor de betaling van claims die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van claims die voortvloeien uit tekortkomingen van de klant in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

4.7 De Klant heeft niet het recht om betalingsverplichtingen jegens Vetmarx op te schorten en / of te verrekenen met verplichtingen van Vetmarx jegens de Klant.

4.8 De Klant zal op eerste verzoek van Vetmarx worden gehouden om alle claims die voortvloeien uit de overeenkomst te verzekeren en te verzekeren. Als de klant de betaling of uitvoering van claims niet voldoende verzekert en verzekerd houdt, heeft Vetmarx het recht om zijn verplichtingen jegens de klant volledig op te schorten en / of deze helemaal niet uit te voeren.

4.9 LET OP de getoonde prijzen in uw winkelwagen van uw bestelde producten zijn inclusief BTW, maar de getoonde prijs van de verzendkosten zijn exclusief btw (de btw van de verzendkosten ziet u vermeld op uw factuur die u in uw mail krijgt, deze btw komt bovenop het getoonde bedrag in uw winkelwagen, het door u betaalde bedrag is inclusief alle kosten)

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle onder de overeenkomst te leveren goederen worden door Vetmarx altijd aan de Klant geleverd onder de opschortende voorwaarde dat de bedragen die daarvoor aan Vetmarx verschuldigd zijn en de bedragen of geld die verschuldigd zijn in verband met het niet uitvoeren van de overeenkomst correct, inclusief alle bedragen die verschuldigd zijn volgens clausule 4.4 en clausule 4.5, volledig aan Vetmarx zijn betaald. De Klant heeft tot volledige betaling niet de beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot goederen die zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde waarnaar hiervoor in dit artikel 5.1 wordt verwezen, en is verplicht geïnteresseerde partijen - inclusief beoogde of toekomstige rechtsopvolgers - op de hoogte te stellen dat gebrek aan dispositie.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en schade

6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding aan Vetmarx worden beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.5. De clausules 6.1 tot en met 6.5 zijn van overeenkomstige toepassing op claims van de Klant op soorten Vetmarx. Hulppersonen van Vetmarx hebben het recht jegens de Klant een beroep te doen op de artikelen 6.1 tot en met 6.5.

6.2 Vetmarx is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering die aan Vetmarx kunnen worden toegeschreven wegens opzet of grove nalatigheid van Vetmarx. Gebreken in de uitvoering die aan Vetmarx kunnen worden toegerekend, zijn in geen geval handelingen van hulppersonen en gebruik van (ongeschikte) hulpgoederen.

6.3 Aansprakelijkheid van Vetmarx kan uitsluitend ontstaan ​​nadat de Klant Vetmarx onmiddellijk na de levering in gebreke heeft gesteld of, in geval van een tekortkoming in de uitvoering die bij levering niet detecteerbaar is, onmiddellijk na de ontdekking van de tekortkoming in de uitvoering, door middel van een aangetekende brief en nadat de klant Vetmarx een redelijke termijn heeft gegeven om de tekortkoming in de uitvoering te verhelpen.

6.4 Elke verplichting van Vetmarx tot schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, voor zover deze zijn betaald door de Klant. In geen geval zal de door Vetmarx verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan het bedrag dat is betaald onder de aansprakelijkheidsverzekering van Vetmarx in verband met de relevante verplichting tot schadevergoeding. Vetmarx kan in geen geval worden gehouden tot vergoeding van immateriële of indirecte schade, zoals gevolgschade, omzetverlies en schade door tijdverlies, gegevensverlies en / of het niet realiseren van financiële voordelen.

6.5 De ​​Klant vrijwaart Vetmarx voor aanspraken van derden die voortvloeien uit en / of verband houden met door Vetmarx geleverde goederen en / of door Vetmarx geleverde diensten in het kader van de overeenkomst. De Klant vrijwaart Vetmarx voor aanspraken van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de Klant aan derden geleverde goederen die ook bestaan ​​uit goederen die door Vetmarx aan de Klant zijn geleverd, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door goederen geleverd door Vetmarx. De klant vrijwaart Vetmarx voor de gevolgen van het gebruik van specificaties afkomstig van en / of voorgeschreven door de klant.

 

Artikel 7 - Overmacht

7.1 Indien Vetmarx door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Vetmarx door overmacht permanent niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te annuleren. Onder overmacht worden onder meer begrepen tekortkomingen in de uitvoering van (leveranciers van) Vetmarx en / of andere hulppersonen, productieonderbrekingen, werkonderbrekingen en overmatig ziekteverzuim van werknemers en / of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

7.2 Indien Vetmarx door overmacht tijdelijk of permanent niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Klant jegens Vetmarx geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en / of schadevergoeding.

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot goederen en andere producten, geleverd en / of geleverd in overeenstemming met, onder en / of in het kader van de overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, technologieën, computersoftware , databases en documentatie), berust uitsluitend bij Vetmarx en / of haar licentiegever (s), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant onthoudt zich van het verwijderen of wijzigen van of knoeien met tekens die kennisgevingen betreffende intellectuele eigendomsrechten bevatten.

8.2 Indien en voor zover goederen zijn geleverd waarop intellectuele eigendomsrechten berusten bij anderen dan Vetmarx, zijn in plaats van enige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot die goederen de voorwaarden van de eigenaar (s) daarvan van toepassing. daaruit afwijkend. De Klant aanvaardt alle voorwaarden van derden waarnaar in dit artikel 8.2 wordt verwezen en waarvan de Klant kennis heeft kunnen nemen door Vetmarx te vragen deze aan de Klant te verstrekken.

8.3 Onverminderd artikel 6, zal Vetmarx de Klant vrijwaren voor claims van derden op basis van de bewering dat de Klant door het gebruik van geleverde goederen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derden, indien de Klant Vetmarx onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van het bestaan en de inhoud van de relevante claims, laat de afhandeling van die claims volledig over aan Vetmarx en volgt de instructies van Vetmarx op. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de geleverde goederen door een ander dan Vetmarx zijn gewijzigd. Als de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten waarnaar hierboven in deze clausule 8.3 wordt verwezen onherroepelijk voor de rechtbank wordt vastgesteld of onherroepelijk door Vetmarx wordt erkend, zal Vetmarx de relevante goederen van de klant terugnemen tegen (her) betaling van de aanschafkosten, of de klant om de relevante goederen te blijven gebruiken of om functioneel gelijkwaardige goederen te blijven gebruiken met behoud van de overeenkomst. Vetmarx is niet aansprakelijk in enig ander en / of verder opzicht, noch gehouden om de Klant te vrijwaren.

8.4 De Klant vrijwaart Vetmarx tegen claims van derden op basis van de bewering dat Vetmarx door het gebruik van aan de Klant geleverde producten inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, en zal alle verplichtingen van Vetmarx die voortvloeien uit die claims als zijn eigen verplichtingen uitvoeren en zal enige schade vergoeden die voortvloeit uit die claims op Vetmarx.

 

Artikel 9 - Vertrouwelijke informatie en niet-concurrentie

9.1 De Klant garandeert dat derden niet in staat en niet kunnen, door acties van en / of omissies door hen en / of hun werknemers en / of andere hulppersonen, kennis te nemen van vertrouwelijke informatie verstrekt door Vetmarx , ontvangen van Vetmarx en / of voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst. Informatie wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd als de relevante informatie als zodanig door Vetmarx is gekwalificeerd.

9.2 De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van Vetmarx te hebben ontvangen geen werknemers en / of andere hulppersonen van Vetmarx in dienst hebben en betrokken zijn bij economische activiteiten van werknemers. en / of andere hulppersonen van Vetmarx die betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst.

9.3 Bij overtreding van artikel 9.1 en / of artikel 9.2 is de Klant van rechtswege en automatisch in verzuim en is aan Vetmarx een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 75.000,00 voor elke overtreding en van EUR 2.500,00 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd de verplichting van de Klant om elke inbreuk te staken en te beëindigen, om Vetmarx alle schade te vergoeden die voortvloeit uit een inbreuk, en om een ​​account aan Vetmarx aan te maken voor en om Vetmarx over te dragen van elke inbreuk.

 

Artikel 10 - Diversen

10.1 Elektronische verklaringen en / of rechtshandelingen worden niet gekwalificeerd als verklaringen en rechtshandelingen waarvoor de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden de schriftelijke vorm vereisen.

10.2 De Klant zal Vetmarx op de hoogte houden van de juiste naam en het juiste adres van de Klant en Vetmarx onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de naam en het adres van de Klant.

10.3 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Vetmarx worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is niet van toepassing op aanbiedingen van en overeenkomsten met Vetmarx.

10.4 De bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Amsterdam, Nederland, is bevoegd en is bij uitsluiting van anderen bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Vetmarx BV, Tienhoven, The Netherlands, 2020

bottom of page