top of page

Generelle vilkår og betingelser Vetmarx BV

Artikel 1 - Anvendelse 1.1 I disse generelle vilkår og betingelser betyder udtrykket "Vetmarx" Vetmarx BV og alle associerede (juridiske) personer og virksomheder, der bruger disse generelle vilkår og betingelser med tilladelse fra Vetmarx BV, og udtrykket "Kunde" betyder alle (juridiske) personer og virksomheder, som der er afgivet tilbud med og/eller som der er eller er indgået aftale med. 1.2 Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra og aftaler med Vetmarx. Kun afvigelser fra disse generelle vilkår og betingelser, som er skriftligt accepteret af Vetmarx, er gyldige. Kundens generelle vilkår og betingelser gælder ikke for tilbud fra og aftaler med Vetmarx. 1.3 Ugyldigheden eller annulleringen af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser påvirker ikke anvendeligheden af de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser. Vetmarx og Kunden vil rådføre sig med hinanden for at erstatte ugyldige eller ugyldige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser med bestemmelser, der nærmer sig formålene og den tilsigtede betydning og virkning af de ugyldige eller ugyldige bestemmelser som muligt.

 

Artikel 2 - Tilbud og aftale

2.1 Alle tilbud fra Vetmarx er uforpligtende og kan trækkes tilbage, tilbagekaldes eller ændres af Vetmarx inden for 7 kalenderdage efter, at Vetmarx er blevet informeret om accept af sit tilbud. Eventuelle fejl eller udeladelser i et tilbud, i rådgivning eller i anbefalinger, som Vetmarx giver i forbindelse med et tilbud eller - generelt - informationer, der ikke udelukkende er beregnet til Kunden, binder ikke Vetmarx.

2.2 Et tilbud fra Vetmarx er gyldigt i 14 kalenderdage efter det er afsendt af Vetmarx, medmindre tilbuddet angiver en anden gyldighedsperiode eller gyldighedsperioden er skriftligt forlænget af Vetmarx inden dens udløb.

2.3 Såfremt et tilbud, kunden har anmodet om fra Vetmarx, ikke har ført til en aftale mellem Vetmarx og kunden, er kunden forpligtet til at godtgøre Vetmarx de omkostninger, som Vetmarx har afholdt i forbindelse med tilbuddet. 2.4 Hvis Vetmarx har afgivet et tilbud, indgås en aftale mellem Vetmarx og Kunden kun ved Kundens ubetingede accept af Vetmarx' tilbud eller ved at Vetmarx udfører en ordre fra Kunden. Bortset fra tilbuddet fra Vetmarx eller fakturaen fra Vetmarx for udførelse af ordren, anses det for at repræsentere aftalens indhold korrekt.

2.5 Såfremt Vetmarx ikke har afgivet tilbud, indgås en aftale kun ved skriftlig accept eller udførelse af en ordre fra Kunden af Vetmarx. Kun Vetmarx skriftlige accept af ordren, henholdsvis fakturaen fra Vetmarx for udførelse af ordren, anses for at repræsentere aftalens indhold korrekt.

2.6 Kunden er forpligtet til rettidigt at informere Vetmarx om alle specifikationer, love og regler og standarder, som de varer, der skal leveres af Vetmarx, og (resultatet af) ydelser, som Vetmarx skal levere, skal overholde.

2.7 Ændringer og/eller tilføjelser til aftalen er først gyldige, efter at disse ændringer og/eller tilføjelser er entydigt skriftligt accepteret af Vetmarx og Kunden.

2.8 Kunden er kun berettiget til at hæve eller ophæve aftalen, hvis dette er skriftligt aftalt, eller såfremt Kunden udleder denne ret af bindende og gældende lovgivning. Såfremt kunden (behørigt) hæver eller ophæver aftalen, er kunden samtidig forpligtet til at returnere alle varer og rettigheder leveret i henhold til aftalen, at ophøre med at udøve de i aftalen tildelte rettigheder og til at tilbagebetale Vetmarx pr. de omkostninger, som Vetmarx har i forbindelse med tilbuddet samt indgåelse og gennemførelse af aftalen.

2.9 Vetmarx har ret til ensidigt at opsige aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning og/eller til at suspendere opfyldelsen af forpligtelser, der følger af aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning, hvis en eller flere af følgende begivenheder finder sted en . Kunden har misligholdt en eller flere forpligtelser i henhold til aftalen og er misligholdt i den henseende; b. fremsende en anmodning om (foreløbig) betalingsstandsning til Kunden; c. indgivelse af en begæring om at erklære kundens (foreløbige) konkurs; d. en tvangsfuldbyrdelse pålagt under Vetmarx for kundens regning; e. fremkomsten af en beslutning om at opløse og/eller likvidere kunden; f. overdragelse af en eller flere andele i Kundens kapital til andre end aktionæren(e) ved indgåelse af aftalen; g. hel eller delvis overdragelse af virksomheden fra kundens side til en eller flere andre. Kunden er forpligtet til straks at informere Vetmarx om indtræden af en af de i denne artikel nævnte begivenheder.

2.10 Vetmarx skylder aldrig Kunden erstatning for opsigelse af aftalen og suspension af de forpligtelser, der følger af aftalen på baggrund af de begivenheder, der er nævnt ovenfor i artikel 2.9. 2.11 Såfremt aftalen er opløst, falder de præstationer, som Kunden allerede har modtaget i forbindelse med aftalens gennemførelse, og de tilhørende betalingsforpligtelser for Kunden ikke ind under forpligtelsen til at fortryde allerede modtagne præstationer, medmindre Vetmarx er i misligholdelse. med hensyn til disse præstationer. Alle beløb, som Vetmarx har faktureret Vetmarx før eller ved aftalens opløsning, forfalder straks og betales af Kunden efter opløsningen.

2.12 Kunden er ikke berettiget til at suspendere betalingsforpligtelser over for Vetmarx og/eller modregne dem i Vetmarx forpligtelser over for Kunden.

 

Artikel 3 - Levering af varer og levering af tjenesteydelser

3.1 Såfremt der ikke er aftalt andet sted, vil levering af varer og levering af ydelser fra Vetmarx finde sted på stedet for Vetmarx' firma. Vetmarx er ikke forpligtet til at levere varer og levere ydelser på et andet sted end det aftalte sted.

3.2 I tilfælde af utilstrækkelig lagerbeholdning, leveres ordrer i faser, Vetmarx har ret til at udskyde udførelsen af næste fase(r), indtil Kunden skriftligt har godkendt resultatet af den tidligere ordre.

3.3 Alle vilkår anført af Vetmarx er fastsat efter bedste overbevisning på grundlag af de oplysninger, som Vetmarx kendte til ved aftalens indgåelse, udgør ikke en væsentlig del af aftalen og vil så vidt muligt blive overholdt af Vetmarx. Vetmarx er ikke i misligholdelse på grund af en eventuel overskridelse af en periode, og alene på grund af overskridelse af en periode meddelt af Vetmarx, kan Kunden ikke opnå nogen ret til at annullere aftalen helt eller delvist. Frister gælder ikke, hvis de ikke kan overholdes på grund af forhold uden for Vetmarx kontrol, der er opstået efter aftalens indgåelse.

3.4 Kunden er forpligtet til at modtage og acceptere de varer, der skal leveres og ydelser, der skal modtages inden for de aftalte betingelser. Hvis der ikke er aftalt vilkår, er kunden forpligtet til at modtage og acceptere de varer, der skal leveres, og ydelser, der skal modtages på Vetmarx' første anmodning. I tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne nævnt ovenfor i denne artikel 3.4, er Kunden straks i misligholdelse.

3.5 Kunden er forpligtet til at kontrollere forsvarligheden af de af Vetmarx leverede varer og resultaterne af de af Vetmarx leverede ydelser ved levering og at informere Vetmarx ved levering om en formodet defekt ved de af Vetmarx leverede varer. Alle varer leveret af Vetmarx og resultater af tjenester leveret af Vetmarx, som opbevares af kunden eller af en medhjælpende person til kunden i 7 kalenderdage efter levering uden indsigelse, eller som er taget, brugt, behandlet eller leveret til andre i sin helhed eller delvist, anses for at overholde aftalen.

3.6 Hvis Vetmarx leverer varer og/eller ydelser til kunden, som er fremstillet og/eller leveret af andre, gælder producentens eller underleverandørens eller leverandørens vilkår og betingelser med hensyn til (sundheden af) disse varer eller tjenesteydelser, ud over og har forrang frem for aftalen mellem Vetmarx og kunden (herunder disse generelle vilkår og betingelser).

3.7 Uden at det berører punkterne 3.4 og 5.1, er de varer, der skal leveres af Vetmarx, for kundens risiko fra det tidspunkt, hvor (en medhjælper til) kunden har den faktiske magt over disse varer, eller fra og med Kundens manglende accept og modtagelse af de varer, der skal leveres af Vetmarx.

3.8 Vetmarx er ikke forpligtet til at acceptere varer, som Kunden returnerer til Vetmarx. Hvis Vetmarx accepterer varer returneret af kunden til Vetmarx, indebærer dette ikke nogen anerkendelse fra Vetmarx af årsagen til returnering af de relevante varer. Kunden skal betales den aftalte kompensation, indtil Vetmarx har krediteret Kunden for disse varer. Hvis Vetmarx ikke accepterer returnerede varer, er Kunden forpligtet til at tilbagebetale Vetmarx eventuelle omkostninger, som Vetmarx har afholdt i forbindelse med de returnerede varer.

3.9 Vetmarx har ret til at lade ydelser udføres helt eller delvist af en eller flere andre (derefter en eller flere specifikke personer) med samme kvalifikationer.

Artikel 4 - Pris og betaling

4.1 Alle priser og takster, som Vetmarx oplyser, er eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og afgifter og andre skyldige beløb til tredjemand, og eksklusive omkostninger til transport, forsendelse, forsendelse, import, eksport, opbevaring og forsikring. Priser og takster i et tilbud, der ikke udelukkende er beregnet til kunden, er ikke bindende for Vetmarx. Andre kan ikke udlede rettigheder af priser og takster angivet i et tilbud beregnet til kunden. 4.2 Vetmarx har ret til at ændre aftalte priser og takster - med øjeblikkelig virkning - under overholdelse af forbrugerprisindekstallene (CBS). Ændring i aftalte priser og takster påvirker ikke aftalen.

4.3 Omkostninger til implementering af ændringer og/eller tilføjelser til aftalen, som kunden har anmodet om og accepteret af Vetmarx, afholdes af kunden. Såfremt der under aftalens indgåelse opstår uforudsete omstændigheder på tidspunktet for aftalens indgåelse, afholdes eventuelle meromkostninger som følge heraf af Kunden.

4.4 Fakturaer fra Vetmarx skal betales i Euro i henhold til betalingsbetingelserne angivet på fakturaen fra Vetmarx. Hvis der ikke er angivet betalingsbetingelser, skal fakturaen betales senest 14 kalenderdage efter fakturadato.

4.5 Såfremt Kunden ikke har betalt de skyldige beløb inden for den gældende frist, vil Kunden straks være i misligholdelse og forfalde lovpligtige renter af de udestående beløb. Hvis kunden undlader at betale de skyldige beløb efter modtagelsen af en første rykker, skylder kunden omkostningerne til advokatbistand i og uden for retten foretaget af Vetmarx (herunder ulikviderede sagsomkostninger) og eventuelle sagsomkostninger til Vetmarx.

4.6 Vetmarx er berettiget til at anvende betalinger modtaget fra kunden, uanset eventuelle afvigende instruktioner fra kunden), først til betaling af krav, der ikke udspringer af aftalen og krav, der opstår som følge af kundens mangler ved opfyldelse af forpligtelser fra overenskomsten.

4.7 Kunden er ikke berettiget til at suspendere betalingsforpligtelser over for Vetmarx og/eller modregne dem i Vetmarx forpligtelser over for Kunden.

4.8 Kunden er på Vetmarx' første anmodning forpligtet til at forsikre og forsikre alle krav, der måtte udspringe af aftalen. Hvis kunden ikke i tilstrækkelig grad forsikrer og holder forsikret betaling eller opfyldelse af skader, har Vetmarx ret til at suspendere sine forpligtelser over for kunden fuldstændigt og/eller slet ikke at opfylde dem.

4.9 VENLIGST BEMÆRK priserne vist i din indkøbskurv af dine bestilte produkter er inklusive moms, men den viste pris på forsendelsesomkostningerne er eksklusiv moms (momsen af forsendelsesomkostningerne er angivet på din faktura, der du din mail, denne moms kommer ud over det beløb, der er vist i din indkøbskurv, det beløb du har betalt inkluderer alle omkostninger)

Artikel 5 - Ejendomsforbehold

5.1 Alle varer, der skal leveres i henhold til aftalen, leveres altid af Vetmarx til Kunden under forudsætning af, at de beløb, der tilkommer Vetmarx herfor og de beløb eller penge, der skal betales i forbindelse med aftalens manglende opfyldelse, er korrekte, herunder alle beløb. skyldig i henhold til punkt 4.4 og punkt 4.5 er fuldt ud betalt til Vetmarx. Kunden har ingen dispositionsret med hensyn til varer, der er leveret under forudgående betingelser nævnt ovenfor i denne artikel 5.1, indtil fuld betaling og er forpligtet til at informere interesserede parter - herunder påtænkte eller fremtidige retsfølgere - om manglende disposition.

 

Artikel 6 - Ansvar og skade

6.1 Ansvar og juridiske forpligtelser for skader til Vetmarx er begrænset af artikel 6.1 til og med 6.5. Punkt 6.1 til 6.5 finder tilsvarende anvendelse på Kundens krav mod Vetmarx-sorter. Medhjælpere til Vetmarx har ret over for kunden til at påberåbe sig artiklerne 6.1 til og med 6.5.

6.2 Vetmarx er kun ansvarlig for mangler ved udførelsen, der kan tilregnes Vetmarx på grund af forsæt eller groft uagtsomhed fra Vetmarx side. Mangler ved udførelsen, der kan henføres til Vetmarx, er i intet tilfælde handlinger fra hjælpepersoner og brug af (uegnede) hjælpegoder.

6.3 Vetmarx' ansvar kan først indtræde, efter at Kunden har givet Vetmarx misligholdelse umiddelbart efter leveringen eller, i tilfælde af en ydelsesmangel, der ikke kan opdages ved leveringen, umiddelbart efter opdagelsen af ydelsesmanglen, ved anbefalet brev og efter, at kunden har givet Vetmarx en rimelig frist til at afhjælpe præstationsmanglen.

6.4 Enhver forpligtelse for Vetmarx til at betale erstatning er begrænset til erstatning for direkte skade op til størrelsen af den aftalte pris, eksklusive moms og andre offentlige afgifter, i det omfang disse er betalt af Kunden. Den erstatning, som Vetmarx skal betale, skal under ingen omstændigheder overstige det beløb, der er betalt under Vetmarx' ansvarsforsikring i forbindelse med den relevante erstatningsforpligtelse. Vetmarx kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for erstatning for immaterielle eller indirekte skader, såsom følgeskader, tab af omsætning og skader som følge af tidstab, tab af data og/eller manglende realisering af økonomiske fordele.

6.5 Kunden holder Vetmarx skadesløs mod krav fra tredjemand, der hidrører fra og/eller relaterer sig til varer leveret af Vetmarx og/eller ydelser leveret af Vetmarx inden for aftalen. Kunden friholder Vetmarx mod krav fra tredjemand baseret på produktansvar for varer leveret af Kunden til tredjemand, der også består af varer leveret af Vetmarx til Kunden, medmindre ansvaret udelukkende skyldes varer leveret af Vetmarx. Kunden fritager Vetmarx for konsekvenserne af at anvende specifikationer, der stammer fra og/eller er foreskrevet af kunden.

 

Artikel 7 - Force majeure

7.1 Såfremt Vetmarx midlertidigt er ude af stand til at udføre aftalen på grund af force majeure, har den ret til at suspendere gennemførelsen af aftalen helt eller delvist, så længe force majeure varer. Såfremt Vetmarx varigt er ude af stand til at opfylde aftalen på grund af force majeure, har den ret til at annullere aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning. Force majeure omfatter mangler i udførelsen af (leverandører af) Vetmarx og/eller andre hjælpepersoner, produktionsafbrydelser, arbejdsafbrydelser og for stort fravær hos ansatte og/eller andre hjælpepersoner, offentlige foranstaltninger og vejrforhold.

7.2 Såfremt Vetmarx midlertidigt eller permanent er ude af stand til at opfylde aftalen på grund af force majeure, kan Kunden ikke kræve opfyldelse af aftalen, opløsning af aftalen og/eller kompensation over for Vetmarx.

 

Artikel 8 - Intellektuelle ejendomsrettigheder

8.1 Alle immaterielle rettigheder vedrørende varer og andre produkter, leveret og/eller leveret i overensstemmelse med, under og/eller i forbindelse med aftalen (herunder, men ikke begrænset til tekster, tegninger, analyser, rapporter, metoder, teknologier, computer software, databaser og dokumentation), påhviler udelukkende Vetmarx og/eller dets licensgiver(e), medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden skal afstå fra at fjerne, ændre eller manipulere med tegn, der indeholder meddelelser om immaterielle rettigheder.

8.2 Såfremt og i det omfang der er leveret varer, hvortil intellektuelle ejendomsrettigheder tilkommer andre end Vetmarx, gælder betingelserne for ejeren(e) heraf i stedet for eventuelle bestemmelser i disse almindelige handelsbetingelser med hensyn til disse varer. afviger fra det. Kunden accepterer alle vilkår og betingelser for tredjeparter, der henvises til i denne artikel 8.2, som Kunden har været i stand til at blive bekendt med ved at bede Vetmarx om at give dem til Kunden.

8.3 Uden at det berører punkt 6, vil Vetmarx holde Kunden skadesløs mod krav fra tredjemand baseret på påstanden om, at Kunden krænker disse tredjeparters immaterielle rettigheder ved at bruge de leverede varer, hvis Kunden straks skriftligt informerer Vetmarx om eksistensen og indholdet af de relevante krav, overlade behandlingen af disse krav helt til Vetmarx og følg Vetmarx' instruktioner. Denne skadesløsholdelsespligt bortfalder, hvis og i det omfang de leverede varer er blevet ændret af en anden end Vetmarx. Hvis krænkelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder nævnt ovenfor i denne paragraf 8.3 er endeligt fastslået i retten eller uigenkaldeligt anerkendt af Vetmarx, vil Vetmarx tage de relevante varer tilbage fra kunden mod (tilbage)betaling af købsomkostningerne, eller kunden for at fortsætte at anvende relevante varer eller fortsat at anvende funktionelt tilsvarende varer med bibeholdelse af aftalen. Vetmarx er ikke ansvarlig i anden og/eller videre henseende, og er heller ikke forpligtet til at holde Kunden skadesløs.

8.4 Kunden skal holde Vetmarx skadesløs mod krav fra tredjepart baseret på påstanden om, at Vetmarx krænker tredjemands immaterielle rettigheder gennem brug af produkter leveret til kunden, og skal opfylde alle forpligtelser for Vetmarx, der opstår som følge af sådanne krav, som sine egne forpligtelser og vil skadesløsholde enhver skade, der måtte opstå som følge af disse krav mod Vetmarx.

 

Artikel 9 - Fortrolige oplysninger og konkurrenceklausul

9.1 Kunden garanterer, at tredjeparter er ude af stand til og ude af stand til, gennem handlinger og/eller undladelser fra dem og/eller deres ansatte og/eller andre hjælpepersoner, at tage kendskab til fortrolige oplysninger leveret af Vetmarx, modtaget fra Vetmarx og/eller opstået fra opfyldelsen af aftalen. Oplysninger betragtes under alle omstændigheder som fortrolige, hvis de relevante oplysninger er kvalificeret som sådan af Vetmarx.

9.2 I løbet af aftalens løbetid og i et år efter aftalens udløb må kunden ikke ansætte medarbejdere og/eller andre hjælpepersoner hos Vetmarx og være involveret i økonomiske aktiviteter af ansatte uden at have modtaget tilladelse fra Vetmarx. og/eller andre repræsentanter for Vetmarx, der er involveret i (udførelsen af) aftalen.

9.3 I tilfælde af en overtrædelse af artikel 9.1 og/eller artikel 9.2 vil kunden være i misligholdelse ved lov og automatisk, og Vetmarx vil blive pålagt en straks forfalden bøde på EUR 75.000,00 for hver overtrædelse og på EUR 2.500,00 for hver dag, hvor overtrædelsen fortsætter, uden at det berører Kundens forpligtelse til at ophøre og bringe ethvert brud til ophør, at holde Vetmarx skadesløs for enhver skade som følge af ethvert brud, og at give Vetmarx en _d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813b_6c konto til og overføre Vetmarx af enhver overtrædelse.

 

Artikel 10 - Diverse

10.1 Elektroniske erklæringer og/eller juridiske handlinger kvalificeres ikke som erklæringer og retshandlinger, for hvilke aftalen eller disse generelle vilkår og betingelser kræver den skriftlige form.

10.2 Kunden skal holde Vetmarx orienteret om Kundens korrekte navn og adresse og straks underrette Vetmarx skriftligt om eventuelle ændringer i Kundens navn og adresse.

10.3 Tilbud fra og aftaler med Vetmarx er udelukkende underlagt hollandsk lov. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer af 11. april 1980 gælder ikke for tilbud fra og aftaler med Vetmarx.

10.4 Den kompetente domstol i Amsterdam, Holland, har jurisdiktion og er bemyndiget til at udelukke andre til at tage kendskab til alle tvister, der opstår direkte eller indirekte fra aftalen.

 

Vetmarx BV, Tienhoven, Holland, 2020

bottom of page